REGULAMIN

UKS KORYO MSZANA DOLNA TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Uczniowski Klub Sportowy „KORYO” Mszana Dolna ul. Sieniewicza 2, 34-730 Mszana Dolna
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, usunięcia po wypisaniu zawodnika z klubu.
 4. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz swoich przez Uczniowski Klub Sportowy „KORYO” Mszana Dolna dla celów statutowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 2018 poz. 1000). Wyrażam zgodę̨ na otrzymywanie informacji sms, mail, UKS „KORYO” Mszana Dolna. Wyrażam zgodę̨ na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach statutowych UKS „KORYO” Mszana Dolna.

§1

 1. Uczniowski Klub Sportowy „KORYO” Mszana Dolna zobowiązuje się̨ do prowadzenia zajęć Taekwondo Olimpijskie zgodnie
  z harmonogramem oraz uwzględnieniem kalendarza roku szkolnego z wyłączeniem przerw: Świątecznych oraz dni wolnych od nauki.

§2

 1. Składka miesięczna za zajęcia Taekwondo wynosi 120,00 zł za dany miesiąc treningowy, Wpisowe 60 zł (opłata jednorazowa).
  Składka członkowska jest płatna z góry do 10. dnia każdego miesiąca. Składka miesięczna po terminie 10 wynosi 140,00 zł.
 2. Zawodnik, który nie ma opłaconych na bieżąco składek nie może uczestniczyć́ w zajęciach.
 3. Opłaty należy dokonywać́ każdego miesiąca przelewem na konto Klubu:
  BS Mszana Dolna: 50 8808 0006 0010 0197 0186 0001.
  WAŻNA JEST DATA WPŁYWU ŚRODKÓW NA KONTO, A NIE DATA PRZELEWU
  W tytule prosimy umieścić́: SKŁADKA CZŁONKOWSKA Imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który jest opłata oraz miejsce, gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia. np. składka członkowska Jan Kowalski, luty, Puszczykowo
 4. Składka członkowska miesięczna jest stała- bez względu na ilość odbytych treningów przez zawodnika jak i zarówno ilości zajęć wynikających z kalendarza np. przerwy świąteczne, ferie, itp. w danym miesiącu. Istnieje możliwość odrobienia przez zawodnika/członka zajęć w innym oddziale klubu zgodnie z harmonogramem zajęć w danym oddziale.

§3

 1. Regulamin Klubu zostaję zawarty na okres od dnia podpisania umowy do 25.06.2022 z miesięcznym okresem wypowiedzenia, obowiązuje w miesiącu następnym, po którym zostało ono złożone.

§4

Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z regulaminem UKS „KORYO” Mszana Dolna dostępnym na stronie internetowej www.tkd-koryo.pl, akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do przestrzegania treści oraz wypełniłem(-łam) deklaracje członkowską Klubu.